Tworzenie i rejestracja podmiotów leczniczych

tworzenie i rejestracja podmiotow medycznych

Pierwsze kroki w prowadzeniu własnej Przychodni bądź Praktyki Lekarskiej obejmują:

przygotowanie wniosku do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wydanie decyzji o spełnianiu przez pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego wymagań określonych w regulacjach prawnych

przygotowanie wniosku o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez właściwego Wojewodę/ bądź odpowiednio do Okręgowej Izby Lekarskiej

przygotowanie procedur związanych z prowadzeniem działalności leczniczej np. rejestracji pacjentów, odbioru odpadów medycznych, przechowywania i zabezpieczenia danych osobowych pacjentów

Dodatkowo:

oferujemy pomoc architekta wnętrz w urządzeniu gabinetów lekarskich

przygotowujemy kampanię informacyjną o nowo powstałej placówce medycznej wraz z projektem strony internetowej

oferujemy pomoc w znalezieniu najkorzystniejszych ofert na wyposażenie gabinetów, zakup sprzętu i zaopatrzenia medycznego